เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ PHP Framework

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

ผลงานการทำเว็บไซต์ครูสอนพิเศษ

[/vc_column_text][vc_column_text]

Krukrataiz

การเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์การโปรแกรม ด้วยการเรียนรู้แบบนำตนเองนั้น เป็นการเรียนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการควบคุมการเรียนด้วยตนเอง มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการ  ผลของการศึกษาข้อมูล ความรู้ และทักษะกระบวนการ ตลอดจนการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ด้วยตนเอง  ลักษณะของผู้เรียนต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง  ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เน้นการทำงานอย่างมีกระบวนการ คือ การค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  ต้องพยายามแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยการสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน แล้วทดลองปฏิบัติกิจกรรมด้วยเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  เพื่อให้ได้ชิ้นงานออกมาตามที่ต้องการ ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีลำดับขั้นตอน

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid element_width=”12″ gap=”25″ item=”104″ initial_loading_animation=”fadeIn” grid_id=”vc_gid:1528795144897-eac82c80-e612-4″ include=”162″][/vc_column][/vc_row]