ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ AYB Resort House

ทีมงาน “อยุธยา สร้างบ้าน” ได้ดำเนินการให้บริการปลูกบ้านพักอาศัย และอาคารทั่วไป เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี จึงได้สั่งสมประสบการณ์การทำงานด้านงานก่อสร้าง จนมาก่อตั้งขึ้นเป็นองค์กร จดทะเบัยนในนาม บริษัท อยุธยา..สร้างบ้าน จำกัด โดยความร่วมมือระหว่าง นายละเอียด บุญวาสนา